Kazim (Kaz) Kanani

CSC Toronto Chapter Chair

Kazim (Kaz) Kanani

CSC Toronto Chapter Chair
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

CSC Toronto Chapter Chair
Quadrangle Architects Limited